Xuñ 292009
 

"Como ben se sabe, o plebiscito levouse a cabo o 28 de xunio do mesmo ano, e o resultado sobrepasou, en todas e cada unha das provincias galegas, ao porcentaxe que a Lei eisixía. O trunfo estaba descontado, polo compromiso de tódolos partidos integrantes do Frente Popular e pola falla de oposición dos seitores da dereita, que acordaron non facer uso do intervencionismo estabrecido no decreto. Galiza, pois, cumpreu de maneira insuperable os trámites constitucionaes, e pudo presentar o seu Estatuto ás Cortes  da República o día 15 de xullo de 1936, tres días antes de estalar a guerra civil"

Castelao, Sempre en Galiza, Akal, obra Completa, Volume 2, páx. 475.

 Vídeo do traslado dos restos de Castelao desde Buenos Aires a Bonaval.


Tamén poden ver a exposición elaborada pola AS-PG neste enderezo

 Posted by at 21:13

Sorry, the comment form is closed at this time.