Mar 242010
 

Desde hai un par de meses circula en ámbitos políticos e educativos un documento titulado "Propuestas para un pacto social y político por la educación" unha proposta presentada polo Ministerio de Educación, que segundo manifestou publicamente o ministro Ángel Gabilondo, ten por obxecto acadar o tan anceiado Pacto pola Educación, un acordo que permita estabilizar o sistema educativo e impedir dese xeito que cada vez que entra un novo inquilino na Moncloa se faga unha nova lei educativa.

Somos moitas as persoas  que coincidimos en que non se debe xogar con algo tan importante como é a educación, dado o seu carácter de servizo público fundamental, o mesmo poderíamos dicir da sanidade ou dos servizos sociais. Por tanto esa iniciativa do PSOE pode ser ben aceptada pola cidadanía ao transmitir un suposto desexo do goberno español de mellorar o servizo público educativo e garantirlle unha estabilidade que o permita estar alleo aos cambios políticos. E aqueles que manifesten a súa opinión contraria a esa proposta teñen un problema dado que a equipa de marqueting de Zapatero xa conseguiu que moita xente estea predisposta a considerar como radicais, pechados e inmobilistas aos que decidan non apoiar o documento.

Non sei, aínda que teño unha sospeita, como vai ser o documento final, pero o que neste momento está sobre a mesa no fundamental o que fai é poñer por escrito o programa educativo da dereita española e entregar o sistema público de ensino ao empresariado do ensino privado (eu sigo chamándolle "privado" e non "concertado" dado que eses centro de ensino son empresas cuns empresarios que son os seus donos e que como é lóxico buscan obter un beneficio xa sexa económico ou ideolóxico). E digo isto porque en todo o documento se equiparan a rede pública e a rede privada, chegando a decirse que é obriga do goberno dotar de maiores recursos aos centros privados para favorecer e garantir a libre elección das familias.
O anterior é só un exemplo das cuestións negativas incluídas no documento, un documento que deixa en boas intencións os poucos aspectos positivos que contén, e non fai referencia algunha a reivindicacións que hoxe son urxentes para mellorar o traballo do profesorado nos centros de ensino e que levan vinte anos sen ser abordadas como a diminución do numero de alumnos e alumnas por aula.

Podería referir outras ausencias de reivindicacións laborais do colectivo docente ou de mellora do servizo público, que son defendidas desde hai anos por aqueles que consideramos que unha sociedade verdadeiramente avanzada só pode ser a que garante á cidadanía uns servizos públicos de calidade, precisos sempre pero aínda máis en momentos de crise como o actual. Pero non vou profundar máis no documento nin nas reivindicacións laborais do profesorado galego, dado que o primeiro é facilmente accesíbel na rede e as segundas son perfectamente defendidas pola CIG e apoiadas nos centros de ensino. O que si quero é dar a miña opinión sobre a razón que leva ao goberno español a facer isto agora e dese xeito.

Nun momento de forte bronca mediática entre PSOE e PP, e digo mediática porque á hora da verdade nos temas de fondo están defendendo posturas que se diferencian en matices pero teñen o mesmo fondo, Zapatero estase lanzando a unha campaña de imaxe, transmitindo a idea de que fai o que non fai e de que busca o que non busca. Por tanto si o PP non asina un pacto que inclúe a meirande parte das súas reivindicacións será porque está botado ao monte negándose a calquer diálogo quedando de bó o presidente do goberno do estado; e si pola contra rematan por asinalo Zapatero ponse unha medalla por baixar do monte á dereita e acadar un pacto estábel nunha cuestión tan sensíbel.

Xa veremos como remata a cuestión pero haxa ou non haxa pacto, o texto que está enriba da mesa hoxe non vai supor unha mellora do sistema público de ensino no estado español. Sexa cal sexa o remate nós seguiremos traballando por acadar un sistema educativo propio adaptado á realidade e ás necesidades da nosa nación.

 Posted by at 11:01
Mar 212010
 

Os responsábeis do retroceso na normalización do noso idioma din que non se van mover un ápice da Lei de Normalización Lingüística:

Mentira. O artigo 1 da Lei de Normalización Lingüística di que todos os galegos temos o dereito de coñecer o noso idioma (fronte á obriga de coñecer o español que non é lingua propia das galegas e os galegos, un desequilibrio manifesto no que o goberno non quere reparar). Mais o que vai suceder, de aplicarse un decreto nos termos presentados pola Consellaría de Educación, é que haberá rapaces e rapazas que serán privados do dereito a coñecer a súa lingua até os seis anos, como mínimo, en virtude da decisión adoptada por algúns pais e nais que, non só privan aos seus propios fillos do seu dereito individual a coñecer o seu idioma propio, senón que estenden esta privación aos fillos e fillas doutras familias que si reclaman o exercicio deste dereito. Decisión que adoptarán porque si, mesmo cando esa lingua non sexa a da familia ou a do contorno. Así que o recollido no artigo 13 da antedita Lei sobre o dereito das nenas e dos nenos a recibir o primeiro ensino en galego non se vai cumprir. Daquela estanse movendo, e moito, da Lei de Normalización Lingüística.

Os responsábeis do retroceso na normalización do noso idioma din que o equilibrio deu un bo resultado durante 20 anos en Galiza e que por tanto van volver ao equilibrio.

Mentira. Andan ás voltas co equilibrio, e o primeiro que habería que dilucidar é que é equilibrio para a lingua galega, se se pode chamar equilibrio prescribir un límite para non superar o 50%. A lingua, como as mulleres, maioritarias na poboación, mais secundarizadas, precisa de medidas de acción positiva. Por exemplo, asumimos con normalidade que para o acceso a un posto de traballo estean estipuladas medidas que favorezan ás mulleres, pois elas son o sector de poboación en desvantaxe. Na lingua, iso consistiría en incrementar os espazos de uso do idioma para promover o equilibrio entre o uso excesivo do español, e o cada vez máis minorizado do galego, por exemplo nos centros educativos.
 Máis. Os estudos sociolingüísticos demostran que non houbo equilibrio até o de agora, e aí están os resultados do retroceso no uso do noso idioma, aí están os estudos que demostran que non se cumpriu a normativa que regula a lingua galega, sobran documentos que testemuñen que o equilibrio non existiu. E din que queren volver a esa situación, á situación de 20 anos de incumprimento da lexislación, tal e como demostraba o propio Anxo Lorenzo en O proceso de normalización do idioma galego (1980-2000), elaborado xuntamente con Xan M. Bouzada e Agustín Fernández Paz. Naquel estudo constataban as eivas na aplicación do Decreto do 95, "derivadas das significativas porcentaxes de incumprimento" e de que por parte da "Administración non se ve unha vontade de facer cumpri-la lei, dado que non hai un seguimento real da súa aplicación nin se toma ningunha medida práctica para corrixir estes incumprimentos". Esqueceulle?

Os responsábeis do retroceso na normalización do noso idioma din que os pais, cando lles ensinaban matemáticas aos fillos, había termos que non comprendían.

Mentira. Daquela os pais, todos os pais, si están en condicións de explicar derivadas e logaritmos, despexar ecuacións de segundo grao, son quen de explicar a fórmula para o cálculo do volume dun recipiente, e saberían axudar ao seu fillo coas cuestións sobre o libro The Gulliver?s travels? Que interesada é esta afirmación, e que falsa. O problema para lles axudar aos nenos e ás nenas coas matemáticas non está nas palabras, está nas cifras e en todos eses símbolos que representan operacións matemáticas que para a maioría de nós xa non significan nada.
 Ese non é o motivo. O motivo é o prestixio. Como imos aspirar a enviar a mensaxe de que a nosa lingua é tan útil coma o inglés ou o español á hora de abordar as prestixiosas ciencias matemáticas, físicas, químicas ou tecnolóxicas? Estamos borrachos de coca-cola para pretender que temos futuro e podemos andar as rúas do mundo dicindo ángulo, triángulo, trapecio, tanxente, vértice, coseno, expoente, grao, decímetro, polinomio, hipótese, matriz, álxebra… pois bótase de ver que estes termos científicos non só están afastadísimos lingüisticamente dos doutras linguas, resultando irrecoñecíbeis.

Os responsábeis do retroceso na normalización do noso idioma din que a abordaxe do galego non pode circunscribirse ao ámbito educativo e daquela a TVG vai ser a ferramenta central para a difusión do idioma.

Mentira. Non adoptaron nin unha soa medida dirixida ao incremento da presenza do noso idioma nos medios de comunicación ou no ámbito do lecer. Así sucede que en actividades dirixidas a mocidade e dependentes da Administración autonómica, hoxe a nosa lingua non conta coa potenciación que se puido conseguir nos anos precedentes, comprobándose un retroceso evidente na consideración do idioma
Por outro lado, e respecto da TVG, non é necesario repetir aquí as denuncias reiteradas pola desaparición de programas relacionados coa nosa cultura e a nosa lingua (sería que "Ben falado" era un programa de contido subversivo e inadecuado?), ou porque a pouca programación cultural que podería contribuír a incentivar a valoración positiva da nosa cultura e do noso idioma foi desprazada a horarios invisíbeis (en todas as acepcións do termo) e nin sequera se dedica en exclusiva á nosa cultura.
E que dicir do horario da programación infantil, ou da inexistente programación xuvenil. É coa deficientísima programación para a mocidade como van contribuír ao incremento de uso do noso idioma?

Os responsábeis do retroceso na normalización do noso idioma din que o alumnado ten uns certos dereitos.

Efectivamente. A Declaración universal dos dereitos lingüísticos establece, no seu artigo 3, como dereitos persoais inalienábeis, exercíbeis en calquera situación, os seguintes: o dereito ao uso da lingua en privado e en público ou o dereito a relacionarse e asociarse con outros membros da comunidade lingüística de orixe. No apartado 2 do mesmo artigo dise que a Declaración considera dereitos colectivos dos grupos lingüísticos: o dereito ao ensino da propia lingua e cultura; o dereito a unha presenza equitativa da lingua e a cultura nos medios de comunicación; o dereito a ser atendidos na súa lingua nos organismos oficiais e as relacións socioeconómicas. Mais como comentamos ao falar do afastamento comprobábel da Lei de Normalización, estes dereitos universais non se van cumprir para o alumnado galego, que se verá así discriminado respecto do alumnado doutros territorios.

Que fixo o alumnado galego para que o seu goberno non lle garanta estes dereitos?

 Posted by at 00:00
Mar 142010
 

Por segunda vez,  por sorpresa e con clara intención provocadora, a Consellaría de Educación presenta as Bases  do que haberá de ser un Decreto que regule a presenza (ou será mellor dicir, a non-presenza) do galego no sistema educativo non universitario. Un texto que, agora si, xa contenta a Galicia Bilingüe mais que non recolle ningunha das recomendacións que desde as mais diversas instancias (sindicatos, profesorado, universidades, traballadores da normalización, Real Academia Galega,  Consello da Cultura etc) foron trasladadas á Consellaría e que, basicamente,  confluían na necesidade de desenvolver o Plan Xeral de Normalización da lingua galega aprobado por unanimidade do Parlamento galego hai seis anos, por ser un documento de consenso e por non termos alcanzado aínda ningún dos obxectivos previstos nin desenvoltas as medidas alí propostas.
Face a esta demanda, compartida por millares de persoas que nos manifestamos na rúa en outubro, en decembro, en xaneiro, en marzo, o Goberno Galego responde cun texto que retrocede na protección legal do galego dúas décadas atrás, coa agravante de introducir fórmulas de participación de pais e nais na planificación escolar non previstas no ordenamento xurídico vixente. Concretamente, a posibilidade de que pais e nais elixan a lingua de ensino foi en máis dunha ocasión negada por sentenzas de Tribunal Constitucional.
Que interese ten logo o goberno galego en atribuír a pais e nais uns dereitos que sabe non recoñece a Constitución Española? Porque o Tribunal Constitucional nega que os pais e as nais teñan dereito a escoller a lingua do ensino e iso sábeo, ou debería sabelo, o Sr. Feijoo. E se o sabe, vai asinar un Decreto que non se axusta á Lei?
Como sabe tamén, pois para iso se rodeou de expertos en planificación lingüística,  o negativo que resulta para a lingua minorizada, en contextos diglósicos como o galego, proxectar a idea de que esta lingua supón un perigo para a lingua maiorizada. O Partido Popular nunca acreditou na Normalización lingüística e sempre procurou desculpas para pór en marcha os cativísimos procesos de normalización cos que hoxe contamos: que se se inventaban normas de escrita, que se a xente non falaba así, que se todo cambiaba dun día para outro, inestabilidade morfolóxica, sintáctica, un caos.
Cando en 2003 foi posíbel un acordo en materia de norma, o PP viuse obrigado a variar a súa táctica e a impulsar a elaboración dun Plano de Normalización Lingüística, que viu a luz en 2004, mais non tiña intención de o pór en marcha, como agora se demostra, pois quen hoxe é presidente era daquela vicepresidente.
Recuperado o Goberno por parte do PP en marzo de 2009, encóntrase cun Decreto que desenvolve o previsto no Plan Xeral e que apenas conta cun ano de vixencia cando o PP elabora o seu programa electoral. Desaparecido o debate normativo, o PP non ten máis opción que deseñar unha nova estratexia dirixida a crear confronto social e desprestixio para a lingua e os seus usuarios, que pasan a ser intransixentes, inquisidores, déspotas que procuran a desaparición do español da face da Galiza. Pouco importa que iso non sexa certo. A mentira forma xa parte dos procesos de confronto ideolóxico.  Ben saben os planificadores lingüísticos da Consellaría que para unha lingua minorizada o máis negativo  é ser o alvo constante de desconfianza, quer sobre as súas capacidades comunicativas (non servir) quer sobre a súa capacidade de cohesión social. E iso é o que fai o Sr. Feijoo, ou o Sr Vázquez, pois saben  que creando un ambiente social de ampla desconfianza contra o galego será mais fácil eliminar a xa ben cativa lexislación que o protexe. Mais hai aínda outra cuestión pola que ao Sr. Feijoo lle interesa manter esta situación de permanente confronto en torno á lingua, e é que,  ao tempo que consegue o obxectivo de eliminar pouco a pouco o galego deste país, consegue que ninguén lembre que, das 376 páxinas de propostas do programa electoral do PP, só cumpra unha delas. Crear confrontación en torno á lingua permite que esquezamos todas as demais promesas electorais. Magnífico!! Elimina o noso principal sinal de identidade e ao mesmo tempo ninguén repara na incapacidade do Goberno para levar a cabo ningunha medida de interese para Galiza.

O Sr. Feijoo, o Sr. Vázquez, o Sr Lorenzo, quizá participen, por razón de cargo institucional, nalgún acto de conmemoración do Día da Letras. Estaría ben que lembrasen estas palabras de Novoneyra:

En fin, que a lingua é a nosa unión anque nos creamos soios, é a nosa única pervivencia anque nos creamos mortais, por algo os pobos defenden a súa identidade na forma da súa lingua, por algo non envellece o sentimento de nación. E no carro da historia, no que ás veces todo se derrumba en pouco tempo, hai unhos imperios máis fortes, máis poderosos, e as ideoloxías máis estendidas e razonables, ó cabo, desengañados de todo, os homes sempre se quedan ca súa nación, co seu pasado profundo, pra non perderse dafeito  e sentir a única permanencia certa.”   
 A lingua é a única permanencia certa e nela contaremos o fracaso dos seus plans.

 Posted by at 17:42
Mar 112010
 

Aquí temos a proba do algodón do consenso lingüístico tan predicado e magreado até a saciedade polo PP: A Mesa do Parlamento, órgano no que o PP ostenta a maioría, mais tamén co apoio “gratuíto” do representante do PSOE nesa instancia, vén de lle impedir á Plataforma Queremos Galego a tramitación da Iniciativa Lexislativa Popular presentada formalmente pola Comisión Promotora designada para ese fin, prohibindo, daquela, a recollida regrada de sinaturas (mínimo de 15.000) para o posterior debate parlamentar.

Por suposto, non se trata dun problema técnico-xurídico o que fundamenta a decisión negativa da Mesa do Parlamento. Iso é só unha coartada, un pretexto estúpido. Moi pola contra, é unha decisión política ben meditada do PP, adoptada de xeito consciente e deliberado, instrumentalizando de maneira bochornosa e vergoñenta o Parlamento ao servizo exclusivo dun proxecto político aberta e desacomplexadamente españolista, incompatíbel co mínimo respecto ás regras de xogo democráticas e, evidentemente, coa mera existencia da lingua galega.

Para quen tivese a máis mínima dúbida, este episodio escandaloso, auténtica bomba de reloxaría contra o corazón da democracia (limitada e controlada) que “desfrutamos”, só vén certificar que democracia e defensa da lingua galega son dous conceptos intimamente xunguidos. Así, o combate á democracia debilita non só os dereitos civís e políticos, como neste caso: tamén os lingüísticos. E á inversa, o reforzo da democracia e dos dereitos democráticos consolida a lingua e os dereitos lingüísticos. Porque son de verificación imposíbel os uns sen os outros. Porque en Galiza non haberá democracia merecente de tal nome mentres o noso idioma se discrimine e a nación non se normalice políticamente.

Repárese na burla e no desprezo que alcanza unha decisión política de tal magnitude, que reviste unha extrema gravidade pola forma, mais fundamentalmente polo fondo, tendo en conta contra quen vai dirixida. E é que a Plataforma Queremos Galego, quéirase ou non, é a expresión organizada da vontade libre dunha parte moi importante (e desalienada) do pobo galego, conformada por máis de 600 entidades, organizacións e colectivos sociais de todo tipo, que ten protagonizado as mobilizacións máis importantes e masivas de toda a historia da nación na defensa do noso idioma. Tanto lles ten. Ou se cadra, é precisamente por iso.

Mais tanta soberbia non pode ficar impune. Non van poder evitar que a Plataforma Queremos Galego, por vía legal, ou se cómpre, pola para-legal, sexa quen de levar adiante a súa campaña social de recollida de sinaturas, que culmine na presentación e defensa no Parlamento de Galiza da Proposición de Lei sobre o uso do galego polas administracións de Galiza e no ámbito do ensino. Pois usaremos outros métodos. Por unha vía ou pola outra, nin o PP, nin a maioría da Mesa do Parlamento, nin Alberte Núñez Feixóo, nin ninguén, o van impedir. Que se vaian decatando. A este pobo, cando se pon en pé, non o cala ninguén.

 Posted by at 00:00
Mar 072010
 

Nun bar calquera dunha vila galega podíamos escoitar o venres á noite unha conversa entre amigos. A esas horas e despois dunha dura semana laboral poderíamos pensar que, entre cervexa e cervexa, os amigos estarían dicindo algunha parvada desestresante, entregados a unha conversa sen máis obxectivo que o de sacarlles unhas risadas. Pois non. Nun bar calquera dunha vila galega de doce mil habitantes, xusto cando se inicia o ansiado fin de semana, un grupo de amigos reflexiona sobre as declaracións dunha vizcaína que tivo a ocorrencia de utilizar o xentilicio “gallego” no seu sentido pexorativo. Non todos falan en galego na mesa do lado, mais concédenlle tempo ao tema e van na procura do xornal para documentar a conversa. Desde logo para eles non hai contexto que valla e eu, que non podo evitar observalos, non creo que sexan intolerantes nin acomplexados, e do que si estou segura é de que non son uns perturbados nacionalistas, pois nas vilas todas e todos nos coñecemos e eles perturbados non son e nacionalistas non se consideran.
O que non lembran os veciños de mesa e, porén, non debe ser esquecido, é que estas apreciacións da que alguén chamou atinadisimamente “parva no sentido literal do termo” son coherentes coas súas actuacións en contra dos galegos e galegas. Lembremos que foi das primeiras en sumarse á cativa mobilización que reclamaba a exclusión do noso idioma do ensino, que desde as Españas chegou para pórse á fronte da pancarta. Moitas palabras en sentido pexorativo poderíamos dedicarlle, sábeo ben, mais nós non somos así. Simplemente, recomendámoslle que lea “Castellanos de Castilla”, un poema que ela actualiza.
Marta Dacosta, marzo 2010.

 Posted by at 12:22
Mar 042010
 

Celebro a indignación de moitos compatriotas, sobre todo mocidade, contra Rosa Díez por usar despectivamente o xentilicio "galego". Supoño que estarán aínda máis alporizados polas reveladoras xustificacións exculpatorias dadas pola central madrileña do seu partido?A galegofobia da Sra. Díez, que presume de demócrata, española e universalista, exprésase con tal naturalidade que unha reacción digna dos afectados é cualificada como produto dunha perturbación nacionalista pola camarilla que a rodea. O seu esquema mental traduce a perspectiva de quen, en nome dos principio de igualdade,unión e democracia, arrasan o dereito do diferente a exercer como tal. A súa igualdade demagóxica e a súa unidade sacrosanta funcionan como tapadeiras para agachar un statu quo desigual, unha unidade xerarquizada, discriminatoria, inzadas de estereotipos e prexuízos ideolóxicos e emocionais. A exteriorización do seu prexuízo anti-galego pola Sra.. Díez , o seu empeño en consideralo natural, sen rectificación algunha, mentres arremete o seu entorno contra os ofendidos, acusándoos de seren perturbados nacionalistas, revelan cal é a súa concepción da igualdade e da unidade: cabe o desprezo pexorativo contra un pobo, ao que se lle esixe, ao mesmo tempo, submisión e obediencia cega. Asemade proban a quen atribúen a responsabilidade perturbadora do exercicio da dignidade colectiva, ao nacionalismo.

Porén, faríamos mal en considerar o uso despectivo do noso xentilicio, con semellante atrevemento "natural", para descualificar o adversario político, unha manifestación non significativa dunha arribista falsaria. Máis ben aboiou nela o que é unha consideración estrutural do papel de Galiza, e unha valoración dos galegos, na España? Fun portavoz do BNG no Congreso dos Deputados durante 12 anos. Sentín en carne propia a zunia xenófoba, a discriminación máis anti-democrática e a máis "natural" eliminación por parte dos meios de comunicación da Corte, privados ( o exemplo máis xenuíno, El Mundo) e públicos (Compañía de RTVE). Non era, nen é, exclusivamente por causa da nosa ideoloxía nacionalista e anti-imperialista, que desde logo non lles gosta. Era algo máis: sermos a representación única, xenuína, dunha Galiza que debe ser naturalmente inexistente no plano político. Os galegos non se poñen en predicamento porque non son colectivamente ( non deben ser) ninguén. Nembargantes, a nosa presenza, o noso activismo, era, e é, alí inxente en relación coa nosa representación. Pero non fomos, non somos, tratados, nen sequera nos meios públicos, coa mesma vara de medir que os demais. Alias, cál é o tratamento informativo que se lle dá a Galiza na RTVE?

Non vou falar do mal disimulado desagrado do Aznar presidente perante o nacionalismo galego e a súa displicencia con Galiza. Tampouco dos silencios ou reticencias expresivas do presidente Zapatero perante reclamacións cualitativas para o noso país (grupo lácteo galego, sector naval, unión das nosas caixas de aforros, aproximación cultural e lingüística a Portugal?). Non queren que o papel, o peso e o perfil de Galiza muden. No seu deseño de España Galiza non pode nen debe ser un país con relevo propio. O BNG conseguiu nestes últimos anos mudanzas cuantitativas: eliminación de discriminacións descaradas nos orzamentos do Estado, presenza digna da problemática galega, condicionando as actuacións do goberno e dos partidos estatais?Galiza existe, acurralada por liñas vermellas, que fan todo o posíbel para que non crucemos? Recoméndolles aos nosos compatriotas agora alporizados que cavilen por que se vincula a súa reacción, esta si natural e lóxica, perante a desconsideración xenófoba, á perturbación nacionalista. Elévense do anecdótico ao xeral, sen perder sentido da realidade, e comprenderán por que o nacionalismo non é só algo natural, lóxico e necesario na Galiza, senón tamén por que é tan combatido e discriminado na España. Aproveitemos tamén para cavilar, con auto-crítica, por que fiamos tanto nos deseños de fóra e tan pouco nos de dentro. A quen lle interesa que sigamos sen acreditar en nos mesmos e nas nosas capacidades?

Os nosos mellores homes e mulleres, no campo da política e da cultura, xa hai tempo que detectaron o noso andazo. O verso rosaliano "Galicia non debes chamarte nunca española?" non foi un exabrupto en boca dunha perturbada. Aquela advertencia de Castelao de que os galegos só imporemos respeito cando aprendamos a vivir con absoluta independencia ( de criterio, de ánimo, de perspectiva?) de España, proviña dun home experimentado e nada proclive a confrontacións gratuítas?Sentado no meu escano no Congreso, canto pensei nel, mentres contemplaba as estatuas de Isabel e Fernando que vixían aquel hemiciclo con ar de imperio decadente !!

 Posted by at 00:05
Mar 042010
 

O Ministro de Educación vén de presentar a segunda proposta para un Pacto para a educación. Á luz do recollido no texto, podemos afirmar que camiña en dirección contraria, tanto polas medidas propostas como pola ausencia doutras. Para a CIG-Ensino calquera pacto educativo beneficioso para reforzar a calidade do ensino na Galiza terá que fundamentarse no recoñecemento e asunción da pluralidade nacional, cultural e lingüística do Estado Español; asumir a defensa inequívoca do ensino público, garantindo o acceso á educación, en igualdade de oportunidades, ao conxunto dos cidadáns e cidadás na rede pública; reducir a tendencia á mercantilización e privatización da educación, aceptar as demandas que máis preocupan ao profesorado e non escamotear nin medios nin recursos para reducir o fracaso escolar e o abandono prematuro do sistema escolar. Por iso, vemos difícil un acordo que nos inclúa a todos, dado a grande diverxencia que hai á hora de buscar os remedios ás deficiencias e carencias da educación e debido a modelos educativos antagónicos, imposíbeis de encaixar nun pacto. Cuestión diferente son acordos puntuais sobre cuestións concretas.

Esta proposta de Pacto reforza o bipartidismo de tal maneira que, se non hai acordo entre o PSOE e o PP, sería inviábel, no futuro, calquera mudanza no ámbito do ensino, pois precisarase unha maioría parlamentaria de 2/3 que, como é sabido, só se pode alcanzar entre eses dous partidos. Subxace aquí a pretensión de marxinar o resto das forzas parlamentarias, renunciando así a conformar maiorías nas Cortes do Estado para lexislar a favor de reforzar o ensino público e trasladar maiores competencias ás diferentes administracións educativas.

Procúrase recentralizar e uniformizar, aínda máis, o actual marco educativo, obsesión permanente do PP, da que tamén participa o PSOE. Non é posíbel ningún acordo que nos inclúa a todos para un "marco común educativo" que non estea inserido na realidade de cada nación, que non poña en valor a cultura e lingua dos diferentes territorios e que non estabeleza, fixe e promova como lingua vehicular do ensino a propia de cada territorio para que, ao remate da escolarización, o alumnado teña plena competencia na mesma. Negar a configuración plurinacional e plurilingüística do Estado supón non considerar as diferentes linguas e situacións sociolingüísticas, desiguais investimentos educativos e carencias educativas específicas de cada territorio. No seu afán centralizador, reserváselle á Administración Central a potestade de avaliar o sistema educativo a través do Instituto de Avaliación, co obxectivo de uniformizar o ensino en todo o Estado, sen ter en conta as nacións con lingua propia e as realidades culturais e sociais diferentes que o ensino ten que observar. A súa centralización impedirá, por exemplo, avaliar a consecución de obxectivos e competencias relacionadas coa galeguización dos currículos e a competencia no propio idioma.

Estamos ante unha proposta de Pacto educativo coa que se dá un paso máis para mercantilizar a educación, ao asumir, as administracións educativas, dotar os centros privados concertados dos mesmos recursos, profesorado e medios cos públicos, co diñeiro de todos, mentres o ensino público continúa sen ter atendidas moitas das súas necesidades e carece de recursos e de profesorado suficiente en moitos centros de ensino. Búscase homologar o ensino privado concertado co ensino público, baixo a falacia de favorecer a "elección de centro". Con esta proposta de libre mercado para a educación, ponse en tea de xuízo a potestade das administracións educativas de ordenar e planificar a educación e veremos como se amplían os concertos educativos en todas as etapas en detrimento do ensino público, aínda que teñan como fin o lucro e "idearios de centro" retrógrados -que chegan a segregar o alumnado por razón de sexo- para controlar ideoloxicamente o ensino e transmitir valores reaccionarios. E todo isto subvencionado ao 100% con diñeiro público.

Observamos con preocupación as consecuencias que comportará a nova figura de "contratos-programas" entre a administración e os centros educativos, xa que a dotación e os orzamentos dos centros estarán en función do rendemento escolar do alumnado. Toda avaliación dos centros que estea fundamentada nos resultados académicos do alumnado é totalmente inxusta. Socialmente sería inaceptábel pretender consolidar diferentes categorías de centros educativos, creando unha elite, que contaría con máis recursos e medios, segundo o éxito escolar do alumnado, sen contemplar os condicionantes socias, culturais e individuais do alumnado que, sen lugar a dubidas, inflúen no rendemento escolar.

Tampouco se reducirá o fracaso escolar coa proposta de que, a partir de 3º da ESO, o alumnado elixa entre dúas opcións, unha orientada cara ao bacharelato e outra cara á formación profesional, co perigo de converterse, na práctica, en itinerarios diferentes, segundo as capacidades e actitudes do alumnado e non atendendo os seus intereses ou orientación académica futura. Con esta proposta córrense dous riscos: desvalorizar a formación profesional e optar pola medida máis cómoda para atallar, mais non solucionar, o fracaso escolar. A escolarización obrigatoria ten tamén unha función de cohesión social e non pode reforzar, aínda máis, a falta de igualdade de oportunidades do alumnado, derivada da clase social da que se procede. Non é de recibo que se pretenda presentar esta proposta como a panacea para reducir a alta taxa de abandono prematuro do sistema educativo e do fracaso escolar, socialmente inadmisíbel, cando non se fixan nin propostas nin medidas concretas, nin vemos saídas que poñan remedio a estas porcentaxes. O Ministerio parece máis preocupado en rebaixar unicamente as estatísticas -aínda que sexa estabelecendo vías diferentes para acceder ás titulacións académicas e clasificando o alumnado anticipadamente para que oriente o seu futuro académico cara ao bacharelato ou á formación profesional- que en facilitar e posibilitar que todo o alumnado adquira unha formación completa e integral. A atención á diversidade, aos recursos, programas e atención especial ao alumnado con maiores dificultades de aprendizaxe ten que prestarse desde a educación infantil e non agardar á ESO, cando, moitas veces, as solucións chegan demasiado tarde. A equidade educativa lógrase con medidas preventivas e non paliativas para acadar mellores resultados, tanto educativos como escolares.

Bótanse en falta propostas fundamentais para a mellora da calidade do ensino como a redución das rateos máximas, estabelecidas hai xa preto de 20 anos coa LOXSE. A atención á diversidade do alumnado, a loita e prevención contra o fracaso escolar ten que vir acompañada de suficientes docentes nos centros educativos para garantir un ensino máis personalizado, facilitar os reforzos e apoios educativos e os desdobres, cubrir as necesidades educativas especiais, dotar todos os centros de profesorado de PT e AL, contar cos apoios educativos para a educación compensatoria, dotar os centros doutros profesionais como educadores/as e mediadores/as sociais; potenciar a titoría e reforzar a orientación escolar coa xeneralización dos departamentos de Orientación en todos os centros.

Hai dous cursos, a implantación do novo currículo de bacharelato foi motivo dun conflito importante porque as materias de filosofía e historia perderon unha hora lectiva a favor da materia de relixión. Isto non tería acontecido se a relixión non conformara o currículo escolar. Porén, a procura da laicidade non aparece neste pacto, cando as crenzas relixiosas corresponden, unicamente, ao ámbito persoal e privado e debe manterse á marxe dos centros docentes.

Calquera pacto sobre a educación ten que comportar maior financiamento do ensino público, moito máis, se temos en conta as carencias acumuladas durante
anos e a débeda histórica con Galiza, desde a época das transferencias en materia educativa. A estas alturas, se non se incrementa a inversión na educación pública, non hai avance posíbel na calidade da educación, nin son factíbeis medidas eficaces para facer fronte aos retos e necesidades educativas. Por iso, non son aceptábeis acordos se non se garante o financiamento suficiente para o ensino público. É necesario, como mínimo, dedicar o 7% do PIB á educación, máxime cando, nun contexto de crise, o lóxico e normal sería dotar o ensino de máis recursos como o mellor antídoto, por tratarse do investimento social máis rendíbel desde todos os puntos de vista.

Non imos abordar agora, será materia para outro momento, as proposicións estratificadoras e a carencia, máis unha vez, de propostas que valoren e recoñezan o traballo docente. Destacar, en todo caso, a ausencia dun tema que, neste momento, é de máxima preocupación e demanda do conxunto do profesorado: conseguir o dereito, que vimos gozando, desde hai 20 anos, a podérmonos xubilar anticipadamente, con carácter indefinido, fulcral para, entre outras cuestións, crear emprego e incorporar novo profesorado ao sistema educativo.  

Finalmente, consideramos máis que preocupante que o Conselleiro de Educación se limite a actuar ante o Ministerio de Educación, exclusivamente como militante do PP, trasladando só as propostas emanadas organicamente dese partido, que inciden nunha maior privatización, centralización e menosprezo para o noso idioma como lingua vehicular do ensino, e se desentenda da súa responsabilidade que non é outra que a de buscar mellorar a calidade do sistema educativo galego. 

 Posted by at 00:02