Out 272021
 

Concurso de Podcasts

Algo que contar? Algo que cantar?

A Asociación Socio-Pedagóxica Galega organiza este concurso coa finalidade de fomentar o uso oral do galego en todos os contextos, neste caso utilizando novos medios de comunicación que poden ser canles de divulgación de contidos relativos a calquera tipo de coñecemento. Son formatos novos que poden  potenciar novas formas e procesos expresivos.

Bases do concurso

 1. Os podcasts terán que ser gravacións orixinais que poderán versar sobre calquera tema.
 2. Todo o podcast estará en galego.
 3. Valorarase a calidade lingüística e o seu carácter construtivo (linguaxe non discriminatoria, linguaxe non sexista), a comunicación e espontaneidade.
 4. Os/as participantes concursarán individualmente e ou en grupo. Poderán participar cun máximo de tres podcast.
 5. O resultado será unha peza radiofónica gravada nun arquivo .mp3 dunha extensión máxima de 10 minutos. A superación dese tempo pode supor a descualificación.
 6. O concurso vai destinado a dúas categorías:

            – Categoría xeral

            – Centros de ensino

 • Os podcasts participantes será publicados na nosa páxina web:  https://www.as-pg.gal/Podcast/ dentro da canle Podcasts 2021.
 • Haberá un primeiro premio de 300 euros para o mellor podcast de cada categoría. Un segundo premio de 200 euros en cada categoría.
 • Inscrición:

            As/os participantes deberán enviar a seguinte documentación

 • Ficha de inscrición con todos os datos requeridos.

http://bitaculas.as-pg.gal/wp-content/uploads/2021/10/FICHA-PARTICIPANTES-Centros-de-Ensino.pdf

http://bitaculas.as-pg.gal/wp-content/uploads/2021/10/FICHA-PARTICIPANTES-CATEGORIA-XERAL.pdf

 • Na categoría de centros de ensino, fotocopia do director/directora e permiso das familias das persoas participantes.

As pezas gravadas deberán ser enviadas ao correo informacion@as-pg.gal. O prazo remata o 15 de decembro.

.

10. Xurado

A AS-PG como entidade organizadora, nomeará un xurado que estará composto por persoas de recoñecida profesionalidade do mundo da comunicación e da creación.

O xurado designará un máximo de tres obras finalistas en cada categoría. Entre esas finalistas estarán as gañadoras.

A composición do xurado farase pública na web da AS-PG. O ditame do curado será inapelable.

11. Entrega de premios

As pezas gañadoras daranse a coñecer despois da deliberación, na web da AS-PG arredor do 20 de decembro. Non haberá acto de entrega de premios presencial pola situación sanitaria na que vivimos.

12. Responsabilidade

A persoa representante da obra será a única responsable legal do podcast.

As obras admitidas poden ser emitidas naqueles actos sen ánimo de lucro organizados para a promoción do concurso.

A participación neste concurso supón a aceptación plena destas bases.

A Coruña, outubro de 2021.

Out 132021
 

BASES DO I CERTAME Coreografíate

I.- ORGANIZACIÓN
O Certame Coreografíate da AS-PG é un evento organizado e xestionado pola Asociación Socio-Pedagóxica Galega nun apoio á música realizada en galego como forma de comunicación e divulgación da lingua e música galega.
As coreografías gañadoras  daranse a coñecer no enderezo http://bitaculas.as-pg.gal


II.- TEMÁTICA
As coreografías deberán ser realizadas tomando como base un tema musical en galego do xénero que sexa.

No vídeo enviado deberá constar o título e o grupo creador dese tema.

III. NORMAS DE PARTICIPACIÓN
1. Os vídeos poderán enviarse por wetransfer a informacion@as-pg.gal ou en DVD. O formato de exportación debe ser preferentemente .mp4, .mov ou .avi.

No caso de ser en DVD deberán enviarse ou presentarse no enderezo:
Asociación Socio-Pedagóxica Galega
Coreografía
Rúa Laracha, 9 baixo
15010 A Coruña

2. Prazo: os vídeos deberán ser recepcionados na AS-PG antes das 14 horas do 1 de decembro de 2021.

3. Cada participante poderá presentar un máximo de tres obras.
4. O material enviado ao inscribirse non será devolto.

5. Os vídeos participantes  poderán ser difundidos a través da páxina web da AS-PG e das súas redes sociais.

6. As gravacións nas que aparezan menores de idade, terán que ir acompañadas do permiso dos e das  responsables legais de ditas persoas menores de idade.

IV. CATEGORÍAS

1. Categoría xeral Mellor Coreografía.

2. Categoría Mellor Coreografía Centros de Ensino.

V. PREMIOS
1. Categoría xeral
– Premio á Mellor Coreografía dotado de 300€  .
– 2º Premio dotado con 200 € + Diploma.


2. Categoría Centros de Ensino
– 1º Premio, dotado cun lote de Cds,  200 € e Diploma.
– 2º Premio, dotado cun lote de Cds, 150 € + Diploma.

VI. INSCRICIÓN
Os/As participantes deberán enviar a seguinte documentación:
* Ficha de inscrición con todos os campos cubertos. No caso de presentar máis dunha coreografía deberanse enviar tantas fichas como obras.
* Na Categoría Xeral ——
* Na Categoría Centros de ensino, fotocopia do DNI do director ou directora do centro.

* Ficha de inscrición web http://bitaculas.as-pg.gal/wp-content/uploads/2021/10/fichacoreografiate-1.pdf

entrada Curtas

* Poderá ser enviada por correo electrónico a informacion@as-pg.gal ou a

Asociación Socio-Pedagóxica Galega
Coreografíate
Rúa Laracha, 9 baixo
15010 A Coruña

VII. XURADO
A AS-PG, como entidade organizadora deste evento, nomeará un xurado que designará os traballos gañadores.

Calquera cuestión referida á interpretación e aclaración das bases corresponde á Organización, non cabendo contra ela ningunha reclamación.

O ditame do xurado é inapelable.

IX. RESPONSABILIDADE
A persoa representante da coreografía será a única responsable legal da mesma.

A participación neste certame supón a aceptación plena destas bases.

Xuñ 292021
 

BASES DO XI CERTAME Curtas AS-PG

I.- ORGANIZACIÓN
O Certame de Curtas da AS-PG é un evento organizado e xestionado pola Asociación Socio-Pedagóxica Galega nun apoio ao audiovisual como forma de comunicación e divulgación da lingua e literatura galega.
As curtas admitidas a concurso e as curtas finalistas daranse a coñecer no enderezo http://bitaculas.as-pg.gal na entrada Curtas AS-PG.
II.- TEMÁTICA
As curtas xirarán ao redor da literatura, interpretando ou explorando calquera texto de calquera época da Literatura Galega.
A modalidade en que se presenten os traballos é libre: videocreacións, curtametraxes, videoclips… e admitirase calquera técnica de elaboración. As curtas presentadas levarán incluído un espazo de créditos.

III. NORMAS DE PARTICIPACIÓN
1. Poderán optar aos premios as curtas rodadas en calquera sistema de gravación (cine, vídeo…), inéditas ou que fosen estreadas entre o 1 de setembro de 2018 e o 13 de novembro de 2021.

2. As obras poderán enviarse por wetransfer a informacion@as-pg.gal ou en DVD. O formato de exportación debe ser preferentemente .mp4, .mov ou .avi.

No caso de ser en DVD deberán enviarse ou presentarse no enderezo:
Asociación Socio-Pedagóxica Galega
X Certame Curtas AS-PG
Rúa Laracha, 9 baixo
15010 A Coruña

3. Prazo: as curtas deberán ser recepcionadas na AS-PG antes das 14 horas do 12 de novembro de 2021.

4. A duración non excederá en ningún caso os 30 minutos, créditos incluídos.
5. O idioma (audio e texto) das obras presentadas será o galego.
6. Cada participante poderá presentar un máximo de tres obras.
7. O material enviado ao inscribirse non será devolto.

8. Os vídeos participantes na Categoría Centros de Ensino poderán ser difundidos a través da páxina web da AS-PG e das súas redes sociais.

IV. CATEGORÍAS

1. Categoría xeral Mellor Curta X edición.

2. Categoría Centros de Ensino X edición.

A mesma obra só poderá participar nunha única categoría que será indicada na ficha de inscrición.

V. PREMIOS
1. Categoría xeral
– Premio á Mellor Curta X edición de Curtas AS-PG, dotado de 1.500€ + Diploma.
– 2º Premio dotado con 750€ + Diploma.
2. Categoría Centros de Ensino
– 1º Premio, dotado con 1.000€ + Diploma.
– 2º Premio, dotado con 500€ + Diploma

VI. INSCRICIÓN
Os/As participantes deberán enviar a seguinte documentación:
* Ficha de inscrición con todos os campos cubertos. No caso de presentar máis dunha obra deberanse enviar tantas fichas como obras.
* Na Categoría Xeral, fotocopia do DNI do director/directora, ou calquera membro responsable da obra.
* Na Categoría Centros de ensino, fotocopia do DNI do director ou directora do centro.

* Ficha de inscrición web http://bitaculas.as-pg.gal/wp-content/uploads/2013/10/inscricion.pdf

entrada Curtas

* Poderá ser enviada por correo electrónico a informacion@as-pg.gal ou a

Asociación Socio-Pedagóxica Galega
X Certame Curtas AS-PG
Rúa Laracha, 9 baixo
15010 A Coruña

VII. XURADO
A AS-PG, como entidade organizadora deste evento, nomeará un xurado que estará composto por persoas de recoñecido prestixio no mundo da literatura e do audiovisual. O xurado designará un máximo de tres obras finalistas en cada unha das categoría. Entre eses finalistas estará a gañadora.
Así mesmo designará unha Comisión Organizadora encargada de recepcionar as obras e avaliar a adecuación ás bases.
Calquera cuestión referida á interpretación e aclaración das bases corresponde á Organización, non cabendo contra ela ningunha reclamación.
Tanto a composición da Comisión Organizadora como a do Xurado, faranse públicos no enderezo web http://bitaculas.as-pg.gal na entrada Curtas AS-PG.
O ditame do xurado é inapelable.

VIII. ENTREGA DE PREMIOS
As obras gañadoras daranse a coñecer no Acto de entrega de premios que terá lugar en decembro de 2021. A data e lugar serán publicados na páxina web da AS-PG. Neste acto é obrigada a presenza, en representación das obras, dalgún dos membros das curtas finalistas. A non presenza será motivo da perda do importe económico do premio (no caso de a obra resultar premiada), mais non do premio en si.

IX. RESPONSABILIDADE
A persoa representante da obra será a única responsable legal da curta.
As obras admitidas poderán ser emitidas naqueles actos sen ánimo de lucro organizados para a promoción do Certame.
A participación neste certame supón a aceptación plena destas bases.

Xuñ 292021
 

Queda convocado o XX Concurso de relato oral Tíralle da lingua.

Podedes ver e oír os vídeos e audios dos centros participantes o ano pasado nesta ligazón: Tíralle da lingua 2020

XX CONCURSO DE RELATO ORAL

TÍRALLE DA LINGUA

Tíralle da lingua é un proxecto da AS-PG, dirixido ao alumnado e profesorado, co obxectivo de incentivar e normalizar o uso oral da nosa lingua, converter o idioma en instrumento de comunicación normal, de creación e recreación de historias, de lingua de uso do noso sistema educativo, en definitiva, de devolverlle ao galego o espazo que lle corresponde.

E sobre todo, asegurar a competencia na fala entre o noso alumnado!

BASES DO CONCURSO

1ª As historias poderán ser de base popular, de base literaria ou creación propia.

2ª As historias contaranse en galego.

3ª Nas historias valorarase a calidade lingüística e o seu carácter construtivo e pedagóxico (linguaxe non discriminatoria, linguaxe non sexista…), dicción, dramatización ou espontaneidade.

4ª Os/as participantes concursarán individualmente ou en grupo, pero sempre respectando o tempo máximo por actuación que será de 5 minutos. A superación dese tempo pode supor a descualificación. Poderán participar cun máximo dunha historia.

5ª O concurso vai destinado a tres niveis académicos.

1) Primaria.

2) 1º Ciclo de ESO.

3) 4ºESO e ensino postobrigatorio.

6ª O concurso farase en dúas fases con carácter selectivo:

1) A nivel centro de ensino.

2) A nivel nacional.

7ª Na primeira fase será o propio centro o que determine e se responsabilice dos posíbeis premios aos concursantes. O número de concursantes que pasarán da primeira á segunda fase determinarase en función da participación, o que se comunicará aos centros.

8ª A formalización da inscrición no concurso por parte dos centros realizarase antes do día 19 de novembro de 2021 enviando un e-mail a: informacion@as-pg.gal. Recibirán confirmación da inscrición e dos datos que deben completar.

9ª A fase final celebrarase a finais de novembro en Santiago, en dous grupos diferentes: un para primaria e primeiro ciclo de secundaria e outro para segundo ciclo de secundaria e ensino postobrigatorio.

10ª Na fase final concederase un primeiro premio por nivel cun valor de 250 euros e un segundo, se o xurado así o estima, por valor de 150 euros. Os centros de ensino dos participantes gañadores recibirán un premio do mesmo importe.

11ª O xurado estará composto por tres persoas alleas aos centros participantes con experiencia nestas actividades, actuando de secretario/a un representante de Asociación

Socio-Pedagóxica Galega.

12ª O xurado emitirá o ditame o mesmo día da celebración do concurso.

13ª A participación no concurso supón a aceptación íntegra das presentes bases. A AS-PG poderá modificar a modalidade da fase final por razóns que respondan a situación de emerxencia sanitaria que estamos a vivir.

IMPORTANTE! Todos os centros participantes, enviarán a gravación das historias seleccionadas para a fase final por se non se pode facer de xeito presencial.

Ficha de inscrición

Xuñ 162021
 

O próximo venres (18 de xuño), a partir das 10h, abriremos a matrícula dos seguintes cursos de formación programados para o primeiro trimestre do vindeiro curso académico:

Cursos a distancia:

Do 22 de setembro ao 14 de outubro:

 • Metodoloxías activas para infantil e primaria.
 • Agueiro: comunidades educativas dixitais
 • Programación e unidades didácticas en tempos de cambio.

Do 19 de outubro ao 12 de novembro

 • Aplicacións didácticas das redes sociais. Novas posibilidades educativas
 • A poética e a política de Afonso X en sete cantigas e unha profecía.
 • A atención ao alumnado de altas capacidades desde unha perspectiva inclusiva.

Do 16 de novembro ao 17 de decembro

 • CANVA. Emprego para a creación de recursos didácticos.
 • Portugués intermedio para docentes
 • Espazo creativo arredor das ondas.

Cursos presenciais:

A Coruña:

 • Orientación para a fase de prácticas . Elaboración de memoria, 16 de outubro.

Santiago de Compostela.

 • Orientación para a fase de prácticas . Elaboración de memoria, 6 de novembro
 • I Xornadas de Historia de Galiza. A nosa historia facémola nós. 27 de novembro

Ferrol.

 • Orientación para a fase de prácticas . Elaboración de memoria, 23 de outubro.

Lugo:

 • Orientación para a fase de prácticas . Elaboración de memoria, 23 de outubro.

A Mariña:

 • Orientación para a fase de prácticas . Elaboración de memoria, 2 de outubro

Ourense:

 • Orientación para a fase de prácticas . Elaboración de memoria, 23 de outubro

Pontevedra:

 • Orientación para a fase de prácticas . Elaboración de memoria, 2 de outubro
 • XXXIII Semana de educación de Pontevedra, do 21 ao 25 de setembro.

Vigo:

 • Orientación para a fase de prácticas . Elaboración de memoria, 6 de novembro.
 • Paseos pedagóxicos de Vigo 2021: Orixes. Panoramas e escenas da historia de Terra II.

O Morrazo:

 • Orientación para a fase de prácticas . Elaboración de memoria, 16 de outubro.

Podes matricularte no apartado de formación da nosa páxina web. 

Abr 282021
 

Foron unhas xornadas moi poéticas, coa presenza Eva Veiga, Olga Novo e Alba Cid e, así como Marta Dacosta presentado o coloquio. Xela Arias estivo tamén presente, da man de Yolanda Castaño, como non podía ser menos. 

Por outra banda, Pilar Ponte, Noemí García, Alfonso Salgado e Alba María presentáronnos experiencias novidosas e motivadoras para o alumnado baseadas na súa docencia. Na nosa materia, a creatividade está sempre presente, como ben sabemos. 

Finalmente, a Asociación Punto Gal e Nós Diario faláronnos de dous proxectos moi distintos, un deles xa botado a andar desde o ano pasado e outro que está en proceso de preparación. 

Podedes ver os vídeos nesta listaxe de reprodución na nosa páxina: 

Lista de reprodución