Século XX

Afonso Rodríguez Castelao
Álvaro Cunqueiro
Ana Romaní
Antón Tovar
 
Chus Pato
Aquilino Iglesia Alvariño
Avilés de Taramancos
Bernardino Graña
Carlos Casares
Carvalho Calero
Claudio Rodríguez Fer
Celso Emilio Ferreiro
Díaz Castro

Eduardo Blanco Amor

Federico García Lorca

Fermín Bouza Brey

F. M. Delgado Gurriarán
Francisca Herrera Garrido
Lois Pereiro
Luís Pimentel
Luís Seoane
Luz Fandiño
Luz Pozo Garza
Manuel Antonio
Manuel Forcadela
Manuel María
Manuel Rivas
María Mariño Carou
Marica Campo
María Victoria Moreno Márquez
Noriega Varela
Pilar Pallarés
Ramiro Fonte
Ramón Cabanillas
Ramón Otero Pedrayo
Uxío Novoneyra
Valentín Paz-Andrade
X. L. Méndez Ferrín
Xohana Torres
X.M. Álvarez Blázquez
Antón Vilar Ponte
Xosé Neira Vilas